Afval is grondstof..

..maar minder afval is beter!

LEUSDEN Afvalscheiding is waardevol, maar het moet wel goed gebeuren. In Leusden worden papier, PMD en GFT thuis opgehaald, restafval gaat in de ondergrondse containers en al het overige moet in de glas- of textielbak of bij de Milieustraat worden afgeleverd. Huishoudens betalen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing en naar frequentie voor aangeboden restafval. Dus hoe beter gescheiden, hoe minder restafval, hoe lager de kosten. Echter, je zou eerder moeten spreken van ‘minder duur’. Door hogere verwerkingskosten en de verbrandingsbelasting van het Rijk stijgen kosten ieder jaar. De gemeente heeft daar geen invloed op. Wel heeft Leusden met het huidige inzamelsysteem de laagste afvalstoffenheffing van de regio. Minimalisering van afval wordt steeds belangrijker om stijgende kosten in de hand te houden.

Grondstoffenplan

In de evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 van Gemeente Leusden staan alle statistieken in kilo’s en euro’s. Van 153 kg/inwoner in 2015 naar ca. 77 kg (raming) in 2020. Hieruit blijkt ook dat Leusdenaren hun afval heel goed scheiden, vergeleken met andere gemeenten. Zo hebben de inwoners ongeveer €75.000/jaar aan verbrandingsbelasting voorkomen. Maar omdat afvoer en verwerking van restafval steeds duurder wordt, is het jammer dat sommige PMD containers toch vervuiling (volle drankverpakkingen, piepschuim, landbouwplastic, luiers en overig restafval) bevatten. Dit wordt door de verwerker eruit gehaald en verbrand in plaats van hergebruikt, en dat kost geld..

In de praktijk blijkt ook dat er soms sprake is van ontwijkgedrag: bewoners ‘omzeilen’ de restafvalcontainer waardoor ze niet meebetalen. ‘Dat is niet eerlijk!’ zult u denken, maar het gebeurt wel. Handhavers inventariseren ‘hotspots’ van afvaldump om veroorzakers te achterhalen.

Bundeling inkoopkracht

De gemeenteraad heeft op 18 maart 2021 het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 vastgesteld. Streven is het restafval te verlagen tot 50 kilo per inwoner in 2025. Het serviceniveau wordt verhoogd met een keukenafvalbakje, gescheiden inzameling van luiers- en incontinentiematerialen en een papiercontainer in de bebouwde kom. Met behulp van een afvalcoach en uitgebreide communicatie wil de gemeente de inwoners helpen om het restafval nog meer te verminderen en de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren.