Ook dit jaar organiseert De Groene Belevenis in samenwerking met stichting De Boom een eenmalige excursie door het natuurgebied Heiveld Groot Zandbrink.

Kwetsbare natuur

Het Heiveld Groot Zandbrink was een beschermd natuurmonument (sinds de invoering van Natura2000 gebieden bestaat die titel niet meer). Nadat het beheer in 2018 terugkwam bij Stichting de Boom zijn er veel inrichtingsmaatregelen genomen. Actief beheer resulteert in behoud, toename en terugkeer van zeldzame planten en dieren. Vanwege de kwetsbaarheid van de vegetatie is het terrein normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. De ontwikkelingen in het gebied laten we graag zien tijdens de excursie op 8 juni.

Verdroging en kwelwater

De flora van Heiveld Groot Zandbrink is afhankelijk van kwelwater vanaf de Veluwe. Het droogmalen van de Flevopolder in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw deed de kweldruk in de Gelderse Vallei sterk afnemen met verdroging tot gevolg. Kwel ontstaat als een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied aan of nabij de oppervlakte komt in een lagergelegen gebied. Diepe kalkrijke kwel kan een speciale natuurwaarde geven, met bijzondere soorten. In het Heiveld wordt daarom getracht om kwelwater vast te houden en regenwater zo snel mogelijk af te voeren.

Geïsoleerd terrein

Het Heiveld bestaat voornamelijk uit blauwgrasland en heide. Omdat het gebied relatief ver van gebieden met vergelijkbare natuur ligt, wordt er door Stichting de Boom hard gewerkt aan nieuwe natuurterreinen die het Heiveld verbinden met andere natuurgebieden. Diverse soorten kunnen dan tussen deze gebieden uitwisselen en dit verhoogt hun overlevingskansen.

Aanmelden

De excursie naar dit bijzondere gebied is op zaterdag 8 juni om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via degroenebelevenis.nl/eropuit. Deelname is gratis. Honden zijn helaas niet toegestaan.