Excursie Groot Zandbrink

LEUSDEN Jaarlijks organiseert De Groene Belevenis met stichting De Boom een aantal begeleide excursies naar, doorgaans voor publiek gesloten, natuurgebieden die door De Boom worden beheerd.

Excursie

Ca 10 ha landschap, gevormd door blauw grasland en heidegebied, is enkele jaren geleden door stichting De Boom aangepakt om verdroging tegen te gaan en zo in ere te herstellen. Rentmeester Handert Scheffer en opzichter Remco Jousma is het ook gelukt om zeldzame planten zoals de Spaanse ruiter en de parnassia weer tot bloei te krijgen. Deze en andere bijzondere soorten kunnen deelnemers nu zelf bewonderen tijdens de excursie op zaterdagmiddag 18 juni.

Verdroging en kwelwater

De flora van Groot Zandbrink is afhankelijk van kwelwater vanaf de Veluwe. Droogmaling van de Flevopolder deed indertijd de kweldruk in de Gelderse Vallei sterk afnemen hetgeen verdroging tot gevolg had. In het algemeen ontstaat kwel(water) door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied.

Gratis, wel inschrijven

Deelname aan deze bijzondere tocht is gratis, wel dient men zich van tevoren in te schrijven. Meer informatie en aanmelden.